UDRUŽENJE GRAĐANA “PODMORNIČAR”

 

NAŠE  PODMORNIČKE  ZNAČKE

Podmornički znak (kasnije značka) su vidno i s ponosom nosili članovi posada podmornica Kraljevine Jugoslavije, Federative Narodne Republike Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije.

Podmornički znak Kraljevine Jugoslavije

Prvi podmornički znak bio je propisan naređenjem kraljevskih namesnika, koje je objavljeno u “Službenom vojnom listu” br. 38.1 od 17. decembra 1937. godine. Tu je dat opis znaka, definisana je njegova veličina, težina, kao i vrsta materijala (srebro visokog kvaliteta 900/1000, dok su venac, kruna i grb bili pozlaćeni). Regulisano je bilo da znak mogu da nose oficiri, podoficiri i mornari, ali i ko od podmorničara može da ga nosi privremeno, a ko stalno. Svaki znak je imao svoj broj.

Podmornički znak Kraljevine Jugoslavije i crtež podmorničkog znaka iz službenog lista

 

Podmornička značka u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji

Regulisana je Pravilom o odeći Jugoslovenske narodne armije (dopune) koje je potpisao Vrhovni komandant oružanih snaga, maršal Jugoslavije, Josip Broz Tito 17. juna 1961. godine, a objavljeno je u “Službenom listu” br. 12/61 od 29. juna 1961. godine na str. 343. tačka 60-c. Ovim je definisano da mornari, podoficiri i oficiri – podmorničari, pripadnici podmorničkog plovnog sastava nose značku na bluzi, na levoj strani u visini grudi. Oblik i veličina podmorničke značke izrađeni su prema utvrđenom uzorku.

Podmornička značka u FNR Jugoslaviji

 

Podmornička značka u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji

Podmornička značka regulisana je Pravilnikom o podmorničkoj znački koji je potpisao 7. februara 1970. godine državni sekretar za narodnu odbranu general-pukovnik Nikola Ljubičić i objavljeno u “Službenom vojnom listu” br. 5 od 25. februara 1970. godine. U “Službenom vojnom listu” opisana je značka, definisana njena veličina, vrsta materijala (srebro visokog kvaliteta 900/1000).

Značka je imala dve varijante: srebrnu i zlatnu. Na zlatnoj znački  podmornica je pozlaćena. Značku su nosili podoficiri i oficiri, dok je za mornare ostao znak usvojen 1961. godine. Srebrena značka je dodeljivana posle provedenih pet godina na ukrcanju, dok je zlatna dodeljivana posle 10 godina provedenih na ukrcanju. Ovim je definisano da podoficiri i oficiri – podmorničari, pripadnici podmorničkog plovnog sastava podmorničku značku nose na bluzi, na levoj strani u visini grudi. Svaka značka je imala svoj broj i rešenje o dodeli.

      Zlatna  i srebrena podmornička značka

Crtež podmorničke značke iz službenog lista

Rešenje uz zlatnu i srebrenu podmorničku značku

 

Podmorničari su tokom 80-tih godina promovisali minijaturne kopije podmorničkih značaka koje nisu bile regulisane službenim listom, a deljene su saradnicima i poslovnim prijateljima:

Minijaturne kopije zlatne i srebrne podmorničke značke

 

Podmornička značka u Saveznoj Republici Jugoslaviji

Podmornička značka propisana je Pravilnikom o podmorničkoj znački koje je u “Službenom vojnom listu” br. 1 od 22. januara 1998. godine, na strani 9. U “Službenom vojnom listu” je opisan znak, definisana njegova veličina (visina 56 mm i širina 46 mm), vrsta materijala (srebro visokog kvaliteta 900/1000). Značka je, takođe, postojala u dve varijante: srebrena i zlatna. Kod zlatne značke podmornica je pozlaćena.

Značku su nosili podoficiri i oficiri. Bilo je predviđeno da se srebrena značka dodeljuje posle provedenih pet, a zlatna posle 10 godina provedenih na ukrcanju. Ovim je definisano da je podoficiri i oficiri – podmorničari, pripadnici podmorničkog plovnog sastava nose na bluzi, na levoj strani u visini grudi. Svaka značka je imala svoj broj i rešenje o dodeli. Urađeno je samo nekoliko primeraka.

Zlatna podmornička značka i crtež podmorničke značke iz službenog lista